Baner Będzin - strona główna
Baner Będzin Portal Miejski
logo Będzin Górą z wykrzyknikiem

Przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności

25
/
07
/
2019

Informacja dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Z dniem 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów.

Potwierdzeniem będzie zaświadczenie wydane przez dotychczasowego właściciela, czyli Gminę.

Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłatę.

Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia.

Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia.

Opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do 29 lutego 2020 roku, za kolejne lata do 31 marca każdego roku.

Po otrzymaniu zaświadczenia właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić właściwemu organowi na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa).

Po pisemnym zgłoszeniu zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej organ poinformuje wnioskodawcę na piśmie o wysokości i terminie wniesienia opłaty jednorazowej oraz wskaże konto bankowe, na które należy dokonać wpłaty.

 1. Bonifikata udzielana na podstawie uchwały Rady Miejskiej Będzina nr VI/34/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku, przysługuje podmiotom nie posiadającym zaległości z tytułu rocznej opłaty przekształceniowej oraz opłat rocznych za użytkowanie wieczyste należnych do dnia przekształcenia.

  Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Będzina nr VI/34/2019 z dnia 31.01.2019 roku stawki procentowe bonifikat z tytułu wniesienia opłaty jednorazowej wynoszą:

  1) 60% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;
  2) 50 % - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;
  3) 40 % - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;
  4) 30% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;
  5) 20 % - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;
  6) 10 % - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

 2. W wyniku zmiany ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów która weszła w życie w dniu 16 lipca 2019 roku, organ udziela na wniosek, bonifikaty jednorazowej w wysokości 99%:
  a) osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 16 roku życia, lub zamieszkującym w dniu przekształcenia z tymi osobami, opiekunom prawnym lub przedstawicielom ustawowym tych osób,
  b) członkom rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny,
  c) inwalidom wojennym i wojskowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 maja 1974 roku o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
  d) kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego w rozumieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
  e) świadczeniobiorcom do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub ich opiekunom prawnym

  - będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych służących wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych tych osób.

Dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku o udzielenie bonifikaty w wysokości 99%.
W przypadku korzystania z prawa do bonifikaty w wysokości 99% do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających prawo do tej bonifikaty. Dokumenty te, to (w zależności od podstawy do udzielenia bonifikaty):

a) orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub orzeczenie o niepełnosprawności osoby przed ukończeniem 16 roku życia, a w przypadku ich opiekunów prawnych lub przedstawicieli ustawowych – nie będących rodzicami tych osób - zamieszkujących z tymi osobami w dniu przekształcenia, postanowienie sądu w sprawie ustanowienie opieki oraz pisemne oświadczenie opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego lub rodzica o zamieszkiwaniu z osobą posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności,
b) Karta Dużej Rodziny,
c) dokument potwierdzający inwalidztwo wojenne lub wojskowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 maja 1974 roku o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
d) dokument potwierdzający , iż wnioskodawca jest kombatantem lub ofiarą represji wojennych lub okresu powojennego w rozumieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
e) w przypadku świadczeniobiorców do ukończenia 18 roku życia, o których mowa w art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub ich opiekunom prawnym będących właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych służących wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych tych osób – dokument potwierdzający ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w okresie prenatalnym lub w czasie porodu, a w przypadku opiekunów prawnych - nie będących rodzicami tych osób - postanowienie sądu w sprawie ustanowienie opieki.

W razie zbiegu bonifikat, o których mowa w pkt. 1 i 2 pouczenia, stosuje się jedną bonifikatę , korzystniejszą dla właściciela gruntu.

Jeżeli zaświadczenie potwierdzające przekształcenie zostanie doręczone po dniu 30 listopada 2019 roku, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym, w przypadku zgłoszenia zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania tego zaświadczenia, przysługuje bonifikata od tej opłaty w wymiarze obowiązującym w roku, w którym nastąpiło przekształcenie, pod warunkiem wniesienia opłaty jednorazowej uwzględniającej tę bonifikatę w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania informacji.

Wyślij link mailem
 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót
 • Wypowiedz się