Baner Będzin - strona główna
logo

Wsparcie dla przedsiębiorców!

19
/
02
/
2021

Wychodząc naprzeciw trudnej sytuacji przedsiębiorstw, proponujemy rozwiązania, które mogą pomóc przetrwać ten ciężki okres w funkcjonowaniu będzińskich firm.

W związku z trwającym stanem epidemii spowodowanym wirusem COVID-19, wielu przedsiębiorców znalazło się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Przedłużające się restrykcję w wielu przypadkach doprowadziły do czasowego ograniczenia prowadzonej działalności gospodarczej lub jej zawieszenia. W konsekwencji firmy odnotowują znaczny spadek lub utratę osiąganych dochodów.

Firmy, które z dnia na dzień straciły swoich klientów i pracowników, należy wspierać. Na mocy obowiązujących przepisów oraz w zakresie możliwości jakie posiada Gmina Będzin, osoby prowadzące działalność gospodarczą i znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej będą mogły złożyć wniosek i skorzystać z odroczenia terminu zapłaty i rozłożenie na raty powstałych zaległości.

 1. Należności cywilnoprawne

  * dla przedsiębiorców

  • obniżki czynszu do wysokości 1 zł + VAT za najem lokalu użytkowego najmowanego z mieszkaniowego zasobu Gminy przy całkowitym zakazie prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie właściwych przepisów wprowadzonych w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

  W szczególnych przypadkach możliwe będzie umorzenie wskazanych zaległości należnych za okres trwania stanu epidemii.

  Wnioski przedsiębiorców będą rozpatrywane indywidualnie.

  * dla mieszkańców

  • dodatek mieszkaniowy

  Zgodnie z Ustawą o dodatkach mieszkaniowych mieszkańcy Gminy Będzin, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego pod warunkiem spełnienia kryteriów:

  1. posiadają tytuł prawny (najem, podnajem lokalu mieszkalnego, własnościowe lub spółdzielcze prawo do lokalu, posiadanie bez tytułu prawnego, w przypadku oczekiwania na przysługujący lokal zamienny lub socjalny)

  2. spełniają następujące wymogi metrażowe

  Normatywna powierzchnia w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekroczyć:

  • 35 m kw – dla 1 osoby
  • 40 m kw – dla 2 osób
  • 45 m kw – dla 3 osób
  • 55 m kw – dla 4 osób
  • 65 m kw – dla 5 osób
  • 70 m kw – dla 6 osób (+ 5 m kw dla każdej kolejnej osoby)


  Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

  Dodatek mieszkaniowy przysługuje gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

  3. nie przekraczają określonego ustawą dochodu

  Jeżeli średni miesięczny dochód na osobę nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% w gospodarstwie wieleoosobowym to udział własny w wydatkach mieszkaniowych wynosi:

  • 15% - gospodarstwo jednoosobowe
  • 12% - 2 do 4 osób w gospodarstwie
  • 10% - 5 osób i więcej w gospodarstwie


  Jeżeli średni miesięczny dochód na osobę mieści się w przedziale od 150% do 175 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% do 125% w gospodarstwie wieloosobowym to udział własny w wydatkach mieszkaniowych wynosi:

  • 20% - gospodarstwo jednoosobowe
  • 15% - 2 do 4 osób w gospodarstwie
  • 12% - 5 osób i więcej w gospodarstwie


  • dodatek mieszkaniowy z dopłatą do czynszu

  Zgodnie z ustawą z dnia 10 grudnia 2020 roku o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 roku, poz. 11) istnieje możliwość ubiegania się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu. Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500,00 zł.

  Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego, spełniającemu warunki przyznania dodatku mieszkaniowego wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych, w przypadku gdy:

  1. średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 roku,

  2. ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował lub podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 roku,

  3. ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

  Wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu powinien zostać złożony nie później niż w dniu 31 marca 2021 roku.

  • dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną

  Zgodnie z art.15 zzzib ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, za okres stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19 dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną.

  Dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną wyłącznie w przypadku wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego złożonego nie później niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19.

  Dodatek mieszkaniowy przyznaje się z mocą wsteczną, jeżeli osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego we wniosku o przyznanie tego dodatku wskazała okres poprzedzający dzień złożenia tego wniosku jako okres objęty tym wnioskiem.

  Wskazanie okresu poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego jako okresu objętego tym wnioskiem następuje w formie klauzuli dołączanej do tego wniosku i podpisanej przez wnioskodawcę.

  Dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną nie przyznaje się za okres, w którym osobie do niego uprawnionej przysługiwał dodatek mieszkaniowy na podstawie innej decyzji.

  Szczegółowych informacji udzielą pracownicy Urzędu Miejskiego:
  Wydział Gospodarki Mieszkaniowej: tel. 32 267 92 36

  • Przedsiębiorcy mogą również skorzystać z 50% obniżki stawek za dzierżawę gruntów. Wnioski przedsiębiorców będą rozpatrywane indywidualnie.

  W tym zakresie pomoc udzielana jest przez Wydział Gospodarki Mieszkaniowej. Kontakt w zakresie warunków stosowania obniżki jest możliwy pod numerem telefonu: 32 267 92 13 - Wydział Gospodarki Nieruchomościami.

  Informujemy ponadto, że terminy płatności opłaty rocznej za 2021 rok z tytułu:

  • użytkowania wieczystego gruntów,
  • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności upływają 31 marca 2021 roku.

 2. Podatki Lokalne

  Podatek od nieruchomości, rolny, leśny oraz podatek od środków transportowych

  Zgodnie z art. 67a Ordynacji podatkowej podatnik może zwrócić się do organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie ulgi podatkowej w jednej z trzech postaci. Przedmiotem wniosku może być odroczenie terminu płatności podatku, rozłożenie kwot podatku na dogodne raty lub umorzenie zaległości podatkowej.

  Umorzenie jest możliwe dopiero po upływie terminu płatności, czyli wniosek należy złożyć najwcześniej następnego dnia po dniu kiedy podatek powinien zostać zapłacony.

  Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest wystąpienie ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego.

  Przez ważny interes podatnika należy rozumieć ciężką sytuację finansową, w której znalazł się podatnik, z powodu nieoczekiwanych zdarzeń losowych lub z powodu choroby. Przepisy nie określają szczegółowo katalogu zdarzeń wypełniających wskazaną przesłankę. Wobec tego każdy wniosek i opisane w nim okoliczności oceniane są indywidualnie.

  Do wniosku należy dołączyć oświadczenie majątkowe (formularz dostępny w załącznikach) wraz z dowodami potwierdzającymi okoliczności powołane przez podatnika, które utrudniają lub uniemożliwiają mu zapłatę podatku lub jego części. Przykładowo do wniosku powinny zostać załączone kserokopie rachunków za opłaty, zaświadczenie o zarobkach i uzyskiwanych świadczeniach socjalnych.

  Podatnik prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest do złożenia wraz z wnioskiem, formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną. Jeżeli powodem złożenia wniosku jest panująca pandemia, która wpłynęła negatywnie na prowadzoną działalność gospodarczą, udzielona ulga stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego. W takiej sytuacji podatnik zobowiązany jest do złożenia formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczniem COVID-19 oraz jej skutków (formularz dostępny w załącznikach). Wskazana pomoc została uregulowana w art. 15 zzzh ust. 1 pkt 2 Ustawy antykryzysowej (Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach zwiazanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568 z póź. zm.) i co istotne przewiduje jedynie możliwość udzielania ulg podatkowych w formie odroczenia lub rozłożenia na raty. Nie jest natomiast możliwe udzielanie zgodnie z nim umorzeń należności podatkowych. W powyższym przepisie dopuszczono tym samym nie tyle możliwość przyznawania ulg na podstawie Ordynacji podatkowej, co ich nową klasyfikację z punktu widzenia pomocy publicznej, tj. pomoc udzielaną w celu zapobieżenia lub likwidacji poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym, o której mowa de facto w art. 67b §1 pkt 3 lit. b) Ordynacji podatkowej. Pomoc ta została w dniu 13 listopada 2020 r. zatwierdzona przez KE (jako program pomocowy nr SA.57172). W związku z powyższym od tej daty możliwe jest jej udzielanie w ramach Sekcji 3.9 Tymczasowych ram. Jednocześnie przedmiotowa ulga, może być udzielona w formie odroczenia i rozłożenia na raty jedynie podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą, u którego nastąpił spadek obrotów gospodarczych z powodu COVID-19 o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu przypadającym po dniu 31 stycznia 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego lub analogicznego miesiąca roku poprzedniego. Ponadto ulga dotyczyć może jedynie podatku, którego termin płatności upływa po dniu 31 grudnia 2019 r. lub zaległości podatkowej powstałej po tym dniu. Pomoc musi być przyznana przed dniem 30 czerwca 2021 r., a termin odroczenia nie może przypadać później niż dnia 31 grudnia 2022 r.

  W innym przypadku, gdy przyczyną złożenia wniosku o udzielenie ulgi nie jest trwająca epidemia, ulga stanowi pomoc de minimis. Do takiego wniosku dołączony powinien być formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (formularz dostępny w załącznikach).

  Stosownie do rodzaju pomocy publicznej, z której wnioskodawca zamierza skorzystać, odpowiednio powinien on dołączyć do wniosku zaświadczenia lub oświadczenia o otrzymaniu bądź nieotrzymaniu pomocy de minimis za rok w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych lub o otrzymaniu bądź nieotrzymaniu pomocy z powodu COVID-19. Dodatkowo przy ubieganiu się o pomoc de minimis konieczne jest złożenie sprawozdań finansowych za ostatnie 3 lata obrotowe.

  Decyzja organu podatkowego o udzieleniu ulgi podatkowej ma charakter uznaniowy i podejmowana jest z uwzględnieniem powszechnego obowiązku podatkowego, sprawiedliwości podatkowej oraz z dbałością o stabilność budżetu gminy.

  Szczegółowych informacji udzielą pracownicy Urzędu Miejskiego:
  Referat Podatków i Windykacji: tel. 32 267 91 89 lub 32 267 91 45
 3.  Koncesja alkoholowa

  Uprzejmie informujemy, iż w dobie panującej pandemii COVID-19, aby wspomóc przedsiębiorców działających na terenie miasta Będzina, uchwałą Rady Miejskiej Będzina wprowadzono zwolnienie z opłaty związanej z koncesją alkoholową:

  • zwolnienie przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Będzin z opłaty, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należnej w 2021 roku za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

  W projekcie uchwały nie została zawarta propozycja rozwiązania mówiąca o zwrocie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, którą przedsiębiorcy zgodnie z ustawowym terminem zdążyli już wpłacić, natomiast jeśli uchwała zostanie przez Radę Miasta podjęta, dotychczas wpłacone środki pieniężne przez przedsiębiorców otrzymają status nienależnie pobranych i w związku z tym będą one podlegały zwrotowi.

   

Wyślij link mailem
 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót
 • Wypowiedz się