Baner podziemia
Baner Będzin - strona główna
logo

Konkurs FEAD 2015

Prezydent Miasta Będzina na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 11 ust. 2, 3 art. 13 ust. 1, 2, 3 i art. 14 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Będzina Nr LV/534/2014 z dnia 22 października 2014 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”,

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego miasta Będzina na rok 2015 z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn.

Dystrybucja unijnej żywności FEAD wśród najuboższych mieszkańców miasta.

Termin realizacji zadania:

Od 1 października do 31 grudnia 2015 roku.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację powyższego zadania wynosi 7 000 złotych.

W 2014 roku powyższe zadanie nie było realizowane.

Warunki realizacji zadania:

 1. Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób odbywa się przy uwzględnieniu zasady: pomocniczości, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
 2. W konkursie mogą wziąć udział podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 roku, poz.1118 z późniejszymi zmianami).
 3. Wysokość przyznanej dotacji uzależniona będzie od ogólnych kosztów zadania oraz ilości wybranych ofert do realizacji zadania i nie musi być równa kwocie środków przeznaczonych na to zadanie. Przyznanie kwoty niższej niż wnioskowana będzie przedmiotem negocjacji z podmiotem ubiegającym się o dotację. Komisja Konkursowa uzgodni z podmiotem ewentualne zmiany w zakresie harmonogramu, kosztorysu i opisu poszczególnych działań, planowanych do realizacji zadania.
 4. Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją dofinansowanego zadania i nie może być przeznaczona na: remonty obiektów, zakupy majątkowe i inwestycyjne, działalność gospodarczą, zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji, udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym.
 5. Prezydent Miasta Będzina dopuszcza możliwości wybrania więcej niż jednej oferty na realizację zadania.

Wymogi dotyczące sporządzania i składania ofert.

 1. Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku (Dz. U. z 2011 roku Nr 6, poz. 25).
  Wzór oferty dostępny jest na stronie internetowej www.bedzin.pl, w zakładce poświęconej będzińskim organizacjom pozarządowym (ngo w punkcie akty prawne) oraz w Wydziale Polityki Społecznej i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Będzinie, pokój nr 30.
 2. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 września 2015 roku w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą zadania, z adnotacją Konkurs 2015 ,,Dystrybucja unijnej żywności FEAD wśród najuboższych mieszkańców miasta”,w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie – w biurze podawczym, w poniedziałek w godz. od 7.30 do 17.00 , wtorek, środa, czwartek w godz. od 7.30 do 15.30, piątek w godz. od 7.30 do 14.00 lub nadsyłać listem poleconym na adres 42 - 500 Będzin, ul. 11 Listopada 20 (o terminie złożenia decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Będzinie). Osobami uprawnionymi do kontaktu z uczestnikami konkursu są pracownicy Wydziału Polityki Społecznej i Działalności Gospodarczej, nr tel. (0-32) 267-92-46.
 3. Podmioty ubiegające się o dotację zobowiązane są do złożenia oferty zawierającej dane, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie:
 • szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
 • termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
 • kalkulację przewidywanych kosztów w realizacji zadania publicznego,
 • informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
 • informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym wysokość środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,
 • deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

Ponadto do oferty konkursowej należy dołączyć:

 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inne dokumenty stosownie do statusu prawnego podmiotu oferenta,
 • statut lub podstawę prawną obejmującą prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej,
 • aktualne pełnomocnictwa właściwych organów stowarzyszenia do składania ofert na realizację zadania, podpisywania umów w tym zakresie, dysponowania uzyskanymi funduszami oraz dokonywania rozliczeń tych funduszy,
 • dokument z SANEPID – u dopuszczający lokal do realizacji zadania lub potwierdzający, że pomieszczenie/budynek jest pod jego bieżącym nadzorem,
 • dokument potwierdzający uczestnictwo podmiotu w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2015,
 • oświadczenie o zapoznaniu się i stosowaniu Wytycznych Instytucji Zarządzającej (MPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2015,
 • szczegółowy harmonogram działań w ramach środków towarzyszących, wskazanych w Wytycznych Instytucji Zarządzającej (MPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2015,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób prowadzących działania w ramach środków towarzyszących.

Wszystkie wyżej wymienione i załączone dokumenty (kserokopie dokumentów winny mieć adnotację „za zgodność z oryginałem”) muszą być opatrzone datą, pieczęcią oraz czytelnym podpisem osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu. Niespełnienie tego warunku automatycznie spowoduje nieważność danego dokumentu.

III. Kryteria wyboru ofert:

 1. Prezydent Miasta Będzina powołuje zarządzeniem Komisję Konkursową, w celu zaopiniowania złożonych ofert, w terminie nieprzekraczalnym dwóch tygodni od ostatniego dnia składania ofert.
  Komisja Konkursowa dokona oceny formalnej i merytorycznej ofert z kryteriami, ujętymi w załączniku nr 4 do zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 9 stycznia 2015 roku Nr 0050.5.2015, zmienionego Zarządzeniem Nr 0050.322.2015 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 28 sierpnia 2015 roku biorąc pod uwagę, w szczególności:
  • możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta,
  • przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  • proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot będzie realizował zadanie publiczne,
  • planowany przez podmiot udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
  • planowany przez podmiot wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
  • analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 2. Oferty niespełniające wymogów formalnych, czyli sporządzone wadliwie albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji oraz złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
 3. W przypadku, gdy przedstawione w ofertach informacje będą wymagały złożenia dodatkowych wyjaśnień, oferenci mogą zostać poproszeni przez Komisję Konkursową o dokonanie uzupełnień, w ciągu 2 dni od daty otrzymania wezwania. Niedotrzymanie przez oferenta terminu 2 dni skutkować będzie odrzuceniem oferty.
 4. Zaopiniowane przez Komisję Konkursową oferty w postaci sporządzonych protokołów zatwierdza Prezydent Miasta Będzina.
 5. Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo do: zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie, odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
 6. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Będzina.

IV. Szczegółowe warunki realizacji zadania:

 1. Termin realizacji zadania - od 1 października do 31 grudnia 2015 roku.
 2. Miejsce realizacji zadania – Będzin.
 3. Uczestnicy zadania – najubożsi mieszkańcy miasta Będzina – wskazani przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie
 4. Zakres rzeczowy zadania:
  • prowadzenie działalności statutowej w zakresie pomocy społecznej,
  • pozyskiwanie i przechowywanie artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
  • stała współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Będzinie w zakresie przekazywania informacji o miejscu i terminach dystrybucji żywności, rodzajach prowadzonych działań w ramach środków towarzyszących,
  • dystrybucja artykułów żywnościowych wśród najuboższych mieszkańców miasta,
  • zapewnienie standardów w obszarze administrowania, magazynowania i dystrybuowania żywności ujętych w Wytycznych Instytucji Zarządzającej, (MPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2015, świadczących o zdolności do realizacji zadania,
  • prowadzenie dokumentacji w tym szczególnie ewidencji magazynowanych i wydawanych artykułów spożywczych oraz działań w ramach środków towarzyszących, zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2015,
  • prowadzenie działań i zapewnienie standardów w zakresie środków towarzyszących ujętych w Wytycznych Instytucji Zarządzającej, (MPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2015,
  • bieżące prowadzenie kart pracy wolontariuszy i członków stowarzyszenia, biorących udział w realizacji zadania.
 5. Baza lokalowa:
  • uregulowana sytuacja prawna lokalu (umowa najmu, użyczenia, dzierżawa, prawo własności),
  • pomieszczenia zapewniające właściwą realizację zadania (magazyny, miejsce przygotowane do wydawania artykułów żywnościowych),
  • lokal winien spełniać wymogi sanitarne, potwierdzone przez SANEPID.
 6. Zaplecze kadrowe:
  • zabezpieczenie odpowiedniej liczby kadry, gwarantując prawidłową realizację zadania,
  • zapewnienie właściwej kadry przy realizacji zadania tj. osób posiadających aktualne książeczki sanitarno-epidemiologiczne i dystrybuujących żywność oraz osób o odpowiednich kwalifikacjach/doświadczeniu w realizacji projektów związanych z prowadzeniem działań o charakterze włączenia społecznego bądź w prowadzeniu takich działań.
Wyślij link mailem
 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót
 • Wypowiedz się
Wybierz Promowaną stronę 1" 1
Wybierz Promowaną stronę 2" 2
Wybierz Promowaną stronę 3" 3
Wybierz Promowaną stronę 4" 4
Wybierz Promowaną stronę 5" 5
Baner Ograniczenie niskiej emisji w Będzinie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner e-Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Panorama z Wieży Ciśnień - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Aktualności Będzińskie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Drogi gminne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Projekty realizowane w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Stypendia sportowe Miasta Będzina 2019
Baner Budżet Obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner oze - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zmieniamy Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Baner Będzińska Akademia Małego Odkrywcy
Baner Programy mieszkaniowe
Baner MKS Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Wybory na Prezydenta RP 2020 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner gospodarka odpadami - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Śląska Karta Usług Publicznych - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Program rewitalizacji - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bawialnia - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Szkoła Świadomego Planowania Przestrrzennego - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Termomodernizacja SP11
Baner Pomagamy - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bezpieczny Będzin
Baner Numery alarmowe - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Rozlicz PIT - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna