Baner zamek nocą
Baner Będzin - strona główna
logo

PSZOK Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Będzina

Informacja o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Będzina na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.250 z późn.zm.)

W dniu 1 lipca 2013 r. na terenie miasta Będzina rozpoczął funkcjonowanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który zlokalizowany jest przy ul. Paryskiej 11, działający od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00.

Obsługę PSZOK prowadzi PTHU "Interpromex" Sp. z o.o. z siedzibą: 42-500 Będzin, ul. Paryska 11.

W nowym systemie gospodarki odpadami komunalnym Gmina jest odpowiedzialna za odebranie i właściciwe zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów został utworzony w miejscu zapewniającym dostęp wszystkim mieszkańcom miasta, na terenie którego zbierane są następujące odpady komunalne: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady zielone.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Będzina właściciele nieruchomości zobowiązani są do przekazywania odpadów zebranych selektywnie do PSZOK w sytuacji gdy ich przekazanie w wyznaczonym harmonogramem terminie jest dla właściciela nieruchomości niemożliwe, do punktu zbiórki odpady należy dowieźć własnym transportem.

Właściciele nieruchomości w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi winni samodzielnie dostarczyć do PSZOK odpady powstałe w strumieniu odpadów komunalnych takie jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony oraz odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów prowadzonych samodzielnie przez właściciela nieruchomości.

Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne właściciele nieruchomości mogą na bieżąco i nieodpłatnie przezkazać do Punktu Selektywnego Zbierania odpadów Komunalnych (PSZOK), przy użyciu własnego środka transportu, w ilości 1 tony na rok przypadającą na jeden adres.

Pozostałe odpady budowlane powstałe na terenie nieruchomości w wyniku prowadzenia prac budowlanych i rozbiórkowych należy gromadzić w pojemnikach, kontenerach, workach typu "big-bag". Zagospodarowanie odpadów należy do obowiązków firmy wykonującej usługę. Odpady te nie są odbierane w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej przez gminę.

Jednocześnie informujemy, że przeterminowane leki mogą być zbierane również do specjalnych pojemników ustawionych w aptekach na terenie miasta Będzina, jeżeli takie zostaną udostępnione. Zużyte opony można dostarczać do punktów serwisowych, specjalistycznych punktów zbierania odpadów oraz firm posiadających stosowne zezwolenia.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać w sklepie przy zakupie nowego urządzenia na zasadzie „sztuka za sztukę”.

Właściciele nieruchomości mogą zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne oraz prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania  Odpadów Komunalnych.

Zgłoszenie można wnieść w terminie 5 dni od dnia zaistnienia sytuacji niewłaściwego świadczenia usług:

  1. pisemnie na adres Urząd Miejski w Będzinie ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin lub pocztą elektroniczną na adres: odpady@um.bedzin.pl;
  2. telefonicznie pod numerem telefonu: 32/267 92 06, 32 267 92 01;
  3. ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Będzinie ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

Osoba, która dostarczy odpady do PSZOK powinna okazać się dokumentem potwierdzającym fakt uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Będzina, tj. kopia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dowód uiszczenia opłaty lub zaświadczenie zarządcy budynku potwierdzające wnoszenie stosownej opłaty.

Wyślij link mailem
  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót
  • Wypowiedz się
Wybierz Promowaną stronę 1" 1
Wybierz Promowaną stronę 2" 2
Wybierz Promowaną stronę 3" 3
Wybierz Promowaną stronę 4" 4
Wybierz Promowaną stronę 5" 5
Baner Ograniczenie niskiej emisji w Będzinie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner e-Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Panorama z Wieży Ciśnień - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Aktualności Będzińskie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Drogi gminne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Projekty realizowane w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Stypendia sportowe Miasta Będzina 2019
Baner Budżet Obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner oze - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zmieniamy Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Baner Będzińska Akademia Małego Odkrywcy
Baner Programy mieszkaniowe
Baner MKS Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Wybory na Prezydenta RP 2020 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner gospodarka odpadami - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Śląska Karta Usług Publicznych - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Program rewitalizacji - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bawialnia - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Szkoła Świadomego Planowania Przestrrzennego - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Termomodernizacja SP11
Baner Pomagamy - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bezpieczny Będzin
Baner Numery alarmowe - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Rozlicz PIT - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna