Baner podziemia
Baner Będzin - strona główna
logo

Konkurs na prowadzenie kampanii edukacyjnej z zakresu promocji i ochrony zdrowia

Prezydent Miasta Będzina na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 32, art. 11 ust. 2, 3 art. 13 ust. 1, 2, 3 i art. 14 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 239 ) oraz w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Będzina Nr XIII/93/2015 z dnia 28 października 2015 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok” ( z późniejszymi zmianami)

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego miasta Będzina na rok 2016 z zakresu promocji i ochrony zdrowia pn. Prowadzenie kampanii edukacyjnej wśród mieszkańców Będzina, poświęconej promocji i ochronie zdrowia.

Termin realizacji zadania: od 1 października do 31 grudnia 2016 roku.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację powyższego zadania wynosi 4500 złotych.

W roku 2015 roku powyższe zadanie było realizowane.

 1. Warunki realizacji zadania:
  1. Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia odbywa się przy uwzględnieniu zasady: pomocniczości, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
  2. W konkursie mogą wziąć udział podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 roku, poz.239 z późniejszymi zmianami).
  3. Wysokość przyznanej dotacji uzależniona będzie od ogólnych kosztów zadania oraz ilości wybranych ofert do realizacji zadania i nie musi być równa kwocie środków przeznaczonych na to zadanie. Przyznanie kwoty niższej niż wnioskowana będzie przedmiotem negocjacji z podmiotem ubiegającym się o dotację. Komisja Konkursowa uzgodni z podmiotem ewentualne zmiany w zakresie harmonogramu, kosztorysu i opisu poszczególnych działań, planowanych do realizacji zadania.
  4. Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją dofinansowanego zadania i nie może być przeznaczona na: remonty obiektów, zakupy majątkowe i inwestycyjne, działalność gospodarczą, zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji, udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym.
  5. Prezydent Miasta Będzina dopuszcza możliwość wybrania więcej niż jednej oferty na realizację zadania.
 2. Wymogi dotyczące sporządzania i składania ofert.
  1. Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku (Dz. U. z 2011 roku Nr 6, poz. 25).
   Wzór oferty dostępny jest na stronie internetowej www.bedzin.pl, w zakładce poświęconej będzińskim organizacjom pozarządowym (ngo w punkcie akty prawne) oraz w Wydziale Polityki Społecznej i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Będzinie, pokój nr 5.
  2. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września 2016 roku w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą zadania, z adnotacją Konkurs 2016 ,,Prowadzenie kampanii edukacyjnej wśród mieszkańców Będzina, poświęconej promocji i ochronie zdrowia”, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie – w biurze podawczym, w poniedziałek w godz. od 7.30 do 17.00, wtorek, środa, czwartek w godz. od 7.30 do 15.30, piątek w godz. od 7.30 do 14.00 lub nadsyłać listem poleconym na adres 42 - 500 Będzin, ul. 11 Listopada 20 (o terminie złożenia decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Będzinie). Osobami uprawnionymi do kontaktu z uczestnikami konkursu są pracownicy Wydziału Polityki Społecznej i Działalności Gospodarczej, nr tel. (0-32) 267-92-46.
  3. Podmioty ubiegające się o dotację zobowiązane są do złożenia oferty zawierającej dane, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie tj.:
   1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
   2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
   3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
   4. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;
   5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania oraz planowanej wysokość środków finansowych na realizację danego zadania z innych źródeł;
   6. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

Ponadto do oferty konkursowej należy dołączyć:

   1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inne dokumenty stosownie do statusu prawnego podmiotu oferenta;
   2. statut lub podstawę prawną obejmującą prowadzenie działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia;
   3. aktualne pełnomocnictwa właściwych organów stowarzyszenia do składania ofert na realizację zadania, podpisywania umów w tym zakresie, dysponowania uzyskanymi funduszami oraz dokonywania rozliczeń tych funduszy,

Wszystkie wyżej wymienione i załączone dokumenty (kserokopie dokumentów winny mieć adnotację „za zgodność z oryginałem”) muszą być opatrzone datą, pieczęcią oraz czytelnym podpisem osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu.

 1. Tryb i kryteria wyboru ofert:
  1. Prezydent Miasta Będzina powołuje zarządzeniem Komisję Konkursową, w celu zaopiniowania złożonych ofert.
  2. Komisja Konkursowa dokona oceny formalnej i merytorycznej ofert z kryteriami, ujętymi w załączniku w załączniku nr 2 do zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30 sierpnia 2016 roku, biorąc pod uwagę, w szczególności:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta;
   2. przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
   3. proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot będzie realizował zadanie publiczne;
   4. planowany przez podmiot udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
   5. planowany przez podmiot wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
   6. analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
  3. Oferty niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
  4. W przypadku, gdy przedstawione w ofertach informacje będą wymagały złożenia dodatkowych wyjaśnień, oferenci mogą zostać poproszeni przez Komisję Konkursową o dokonanie uzupełnień, w ciągu 2 dni od daty otrzymania wezwania. Niedotrzymanie przez oferenta terminu 2 dni skutkować będzie odrzuceniem oferty.
  5. Zaopiniowane przez Komisję Konkursową oferty w postaci sporządzonych protokołów zatwierdza Prezydent Miasta Będzina.
  6. Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo do: zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie, odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
  7. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Będzina.
 2. Szczegółowe warunki realizacji zadania:
  1. Termin realizacji zadania - od 1 października do 31 grudnia 2016 roku.
  2. Miejsce realizacji zadania - Będzin.
  3. Uczestnicy zadania – mieszkańcy miasta Będzina.
  4. Zakres rzeczowy zadania:
   1. realizacja zajęć edukacyjnych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w wymiarze 1 godziny tygodniowo;
   2. zorganizowanie jednej akcji prozdrowotnej w trakcie realizacji zadania (badania medyczne, konferencja, prelekcja);
   3. prowadzenie dokumentacji potwierdzającej uczestnictwo osób w zajęciach edukacyjnych i akcji prozdrowotnej;
   4. bieżące prowadzenie kart pracy wolontariuszy i członków podmiotu realizującego zadanie, biorących udział w realizacji zadania.
  5. Zaplecze kadrowe:
   1. kadra posiadająca odpowiednie kwalifikacje, zapewniające właściwą realizację zadania (preferowani: lekarz, psycholog, pielęgniarka, rehabilitant);
   2. liczba kadry zapewniająca prawidłową i bezpieczną realizację zadania;
   3. udział wolontariuszy.
Wyślij link mailem
 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót
 • Wypowiedz się
Wybierz Promowaną stronę 1" 1
Wybierz Promowaną stronę 2" 2
Wybierz Promowaną stronę 3" 3
Wybierz Promowaną stronę 4" 4
Wybierz Promowaną stronę 5" 5
Baner Ograniczenie niskiej emisji w Będzinie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner e-Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Panorama z Wieży Ciśnień - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Aktualności Będzińskie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Drogi gminne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Projekty realizowane w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Stypendia sportowe Miasta Będzina 2019
Baner Budżet Obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner oze - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zmieniamy Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Baner Będzińska Akademia Małego Odkrywcy
Baner Programy mieszkaniowe
Baner MKS Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Wybory na Prezydenta RP 2020 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner gospodarka odpadami - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Śląska Karta Usług Publicznych - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Program rewitalizacji - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bawialnia - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Szkoła Świadomego Planowania Przestrrzennego - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Termomodernizacja SP11
Baner Pomagamy - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bezpieczny Będzin
Baner Numery alarmowe - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Rozlicz PIT - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna