Baner podziemia
Baner Będzin - strona główna
logo

Konsultacje projektu miejscowego planu dla dzielnicy śródmieście

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w dzielnicy Śródmieście wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XX/153/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Śródmieście, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Śródmieście wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 12 marca do 11 kwietnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 20, pokoju nr 224 II piętro w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, w pokoju nr 18 o godz. 16:00.

Uwaga:

Poza procedura planistyczną, w ramach II etapu realizacji projektu „Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego” będą miały miejsce następujące inicjatywy konsultacyjne:

 1. Cykl artykułów prasowych w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej www.bedzin.pl –kampania informacyjno-promocyjna.
 2. Terenowy punkt konsultacyjny.
 3. Spotkania konsultacyjne.

W dniu 9 kwietnia, po dyskusji publicznej, odbędzie się spotkanie konsultacyjne podsumowujące I etap prac w ramach projektu. Prowadzący wyjaśnią wszystkie bieżące wątpliwości oraz zbiorą ewentualne uwagi do jego treści.

Wszelkie wnioski oraz postulaty wyrażone ustnie lub pisemnie w ramach tych inicjatyw nie będą stanowiły formalnie złożonego wniosku do projektu planu w myśl ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Aby wniosek był ważny należy go złożyć w sposób opisany poniżej.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Będzina z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 kwietnia 2018 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570):

 • opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
 • opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Zgodnie z art. 40 i 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być
wnoszone w formie:

 • pisemnej na adres: Urzędu Miasta w Będzinie, ul. 11 listopada 20, 42-500 Będzin,
 • ustnie do protokołu,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres email: rozwoj@um.bedzin.pl

w terminie do dnia 18 kwietnia 2018 r. Uwaga powinna zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (załącznik graficzny - mapa ewidencyjna, numer ewidencyjny działki), której dotyczy.

 

 Konsultacje społeczne wspierające prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Śródmieście współfinansowane są z grantu otrzymanego przez Miasto Będzin w ramach projektu „Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego”.

 

Wyślij link mailem
 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót
 • Wypowiedz się
Wybierz Promowaną stronę 1" 1
Wybierz Promowaną stronę 2" 2
Wybierz Promowaną stronę 3" 3
Wybierz Promowaną stronę 4" 4
Wybierz Promowaną stronę 5" 5
Baner Ograniczenie niskiej emisji w Będzinie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner e-Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Panorama z Wieży Ciśnień - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Aktualności Będzińskie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Drogi gminne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Projekty realizowane w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Stypendia sportowe Miasta Będzina 2019
Baner Budżet Obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner oze - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zmieniamy Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Baner Będzińska Akademia Małego Odkrywcy
Baner Programy mieszkaniowe
Baner MKS Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Wybory na Prezydenta RP 2020 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner gospodarka odpadami - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Śląska Karta Usług Publicznych - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Program rewitalizacji - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bawialnia - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Szkoła Świadomego Planowania Przestrrzennego - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Termomodernizacja SP11
Baner Pomagamy - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bezpieczny Będzin
Baner Numery alarmowe - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Rozlicz PIT - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna