Baner podziemia
Baner Będzin - strona główna
logo

Rekrutacja do przedszkoli

Nabór do prowadzonych przez miasto przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021.

Informujemy, że zgodnie z obowiązującą procedurą rekrutacji do prowadzonych przez Miasto Będzin przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 10 kwietnia 2020 roku o godz. 14.00 zostaną ogłoszone listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

Ze względu na sytuację zagrożenia epidemią wirusa Covid-19 w okresie od 14 do 22 kwietnia 2020 roku rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej potwierdzają wolę zapisu dziecka poprzez podpisanie załączonego do niniejszej informacji dokumentu.

Brak wyrażonej woli rodziców w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z uczęszczania dziecka do przedszkola.

Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów dostarczenia potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole:

 1. Wysłanie skanu dokumentu drogą mailową na adres placówki.

  Adresy mailowe i numery telefonów placówek można znaleźć na stronach przedszkoli lub na stronie Urzędu Miejskiego w Będzinie w zakładce Edukacja/Przedszkola, link: (http://www.bedzin.pl/strona-884-przedszkola.html).

 2. Dostarczenie dokumentu w wersji papierowej do placówki w zamkniętej kopercie.

Podpisanie umowy na świadczone przez przedszkole lub szkołę usługi w ramach edukacji przedszkolnej nastąpi przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, tj. w sierpniu 2020 roku.

 


Rekrutacja i kryteria naboru.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego:

Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka, które aktualnie korzysta z usług publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole składają na kolejny rok szkolny Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w terminie od 3 lutego do 21 lutego 2020 roku. Dzieci te mają ustawowo zagwarantowane miejsce i tym samym nie mogą brać udziału w rekrutacji.

Rekrutacja i kryteria naboru:

W dniu 24 lutego 2020 roku prowadzone przez miasto Będzin przedszkola oraz szkoły z oddziałami przedszkolnymi udostępniają informację o swojej ofercie w zakresie wychowania przedszkolnego, tj. o liczbie wolnych miejsc dostępnych w ramach rekrutacji. Informacja o placówkach organizujących postępowanie rekrutacyjne będzie także dostępna na stronie www Urzędu Miejskiego w Będzinie.

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

Rodzice dziecka zobowiązanego do rocznego przygotowania przedszkolnego (6-latek) lub mającego prawo do wychowania przedszkolnego (dziecko w wieku od 3 do 5 lat), niekorzystającego z możliwości kontynuacji wychowania przedszkolnego, w ramach rekrutacji składają tylko jeden wniosek do przedszkola lub szkoły z oddziałem przedszkolnym pierwszego wyboru. We wniosku złożonym do przedszkola pierwszego wyboru mogą wpisać placówkę drugiego lub trzeciego wyboru.

Do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze miasta Będzina.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późniejszymi zmianami).

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami uwzględnia się kryteria określone przez organ prowadzący. Kryteria te są zawarte w uchwale Nr XXIX/233/2017 Rady Miejskiej Będzina z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do prowadzonych przez Miasto Będzin przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach.

Wypełnienie wniosku zgodnego z obowiązującym wzorem:

 • wpisać nazwę przedszkola/szkoły z oddziałem przedszkolnym (placówka pierwszego wyboru),
 • wpisać dane osobowe dziecka i rodziców/prawnych opiekunów,
 • wpisać nazwy placówek wychowania przedszkolnego drugiego lub trzeciego wyboru (jeżeli wnioskodawca zamierza skorzystać z prawa wskazania dodatkowych dwóch placówek),
 • zaznaczyć kryteria, które dziecko spełnia,
 • złożyć w placówce wychowania przedszkolnego pierwszego wyboru wniosek wraz z ewentualnymi załącznikami (oświadczeniami) potwierdzającymi wskazane kryteria.

Ważne terminy:

Złożenie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego

od 3 do 21 lutego 2020 r.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach

od 2 do 27 marca 2020 r.

Termin postępowania uzupełniającego

od 11 do 15 maja 2020 r.

Dokumenty do pobrania:

 1. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole - pdf, doc
 2. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole - pdf, doc
 3. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka - pdf, doc
 4. Oświadczenie o wielodzietności rodziny - pdf, doc
 5. Oświadczenie o pobieraniu nauki w systemie dziennym, zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej obojga rodziców (prawnych opiekunów), lub samotnego rodzica - pdf, doc
 6. Oświadczenie wnioskodawcy o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danego przedszkola lub szkoły z oddziałem przedszkolnym - pdf, doc
 7. Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pdf
 8. Szczegółowe zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021.pdf
Wyślij link mailem
 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót
 • Wypowiedz się
Wybierz Promowaną stronę 1" 1
Wybierz Promowaną stronę 2" 2
Wybierz Promowaną stronę 3" 3
Wybierz Promowaną stronę 4" 4
Wybierz Promowaną stronę 5" 5
Baner COVID-19 Bieżące informacje - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ograniczenie niskiej emisji w Będzinie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner e-Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Powszechny Spis Rolny 2020 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Panorama z Wieży Ciśnień - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Aktualności Będzińskie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Drogi gminne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Projekty realizowane w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Stypendia sportowe Miasta Będzina 2019
Baner Budżet Obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner oze - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zmieniamy Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Baner Będzińska Akademia Małego Odkrywcy
Baner Programy mieszkaniowe
Baner MKS Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Wybory na Prezydenta RP 2020 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner gospodarka odpadami - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Śląska Karta Usług Publicznych - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Program rewitalizacji - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bawialnia - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Szkoła Świadomego Planowania Przestrrzennego - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Termomodernizacja SP11
Baner Pomagamy - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bezpieczny Będzin
Baner Numery alarmowe - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Rozlicz PIT - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna