Baner podziemia
Baner Będzin - strona główna
logo

Konkurs ofert na zorganizowanie letniego wypoczynku socjoterapeutycznego dla dzieci ze środowisk dotkniętych alkoholizmem.

Prezydent Miasta Będzina

na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 2, ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1492 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego miasta Będzina na rok 2019 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.

Zorganizowanie letniego wypoczynku socjoterapeutycznego dla dzieci ze środowisk dotkniętych alkoholizmem.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi: 144 000 zł

Zadanie w całości finansowane jest z budżetu Miasta Będzina.

Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Termin realizacji zadania - od 16 maja do 31 sierpnia, w tym pobyt dzieci na koloniach - okres wakacji letnich, czerwiec (po zakończeniu roku szkolnego), lipiec, sierpień 2019 roku.
 2. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy o zdrowiu publicznym, w tym organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Prezydent Miasta Będzina dopuszcza możliwości wybrania więcej niż jednej oferty na realizację zadania.
 4. Wysokość przyznanych środków finansowych uzależniona będzie od ilości wybranych ofert do realizacji zadania i nie musi być równa kwocie środków przeznaczonych na to zadanie. Przyznanie kwoty niższej niż wnioskowana będzie zależna od złożenia dodatkowej oferty podmiotu ubiegającego się o środki finansowe. Komisja Konkursowa uzgodni z podmiotem ewentualne zmiany w zakresie harmonogramu, kosztorysu i opisu poszczególnych działań, planowanych do realizacji zadania.
 5. Środki finansowe przeznaczone mogą być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania i nie mogą być przeznaczone na: remonty obiektów, zakupy majątkowe i inwestycyjne, działalność gospodarczą, zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie środków finansowych, udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym.

Kryteria oceny ofert:

 1. Wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje Prezydent Miasta Będzina po otrzymaniu protokołu z prac Komisji konkursowej, której zadaniem jest zaopiniowanie złożonych ofert;
 2. Komisja Konkursowa dokona oceny formalno-merytorycznej ofert zgodnie z kryteriami ujętymi w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30 grudnia 2016 roku Nr 0050.494.2016 biorąc pod uwagę, w szczególności;
 3. Jakość wykonania zadania publicznego;
 4. Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta;
 5. Skuteczność realizacji zadania publicznego;
 6. Kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego;
 7. Analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 kwietnia 2019 roku w zamkniętej kopercie oznaczonej pełną nazwą oferenta wraz z adresem oraz pełną nazwą zadania ,,Zorganizowanie letniego wypoczynku socjoterapeutycznego dla dzieci ze środowisk dotkniętych alkoholizmem” w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie – w biurze podawczym, w poniedziałek w godz. od 7.30 do 17.00, wtorek, środa, czwartek w godz. od 7.30 do 15.30, piątek w godz. od 7.30 do 14.00 lub nadsyłać listem poleconym na adres 42 - 500 Będzin, ul. 11 Listopada 20 (o terminie złożenia decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Będzinie). Osobą uprawnioną do kontaktu z uczestnikami konkursu jest Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Działalności Gospodarczej, nr tel. (0 32) 267-92-46.

Wymogi dotyczące składania ofert:

 1. Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 2. Podmioty ubiegające się o środki finansowe zobowiązane są do złożenia oferty zawierającej dane o których mowa w art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym:
  • szczegółowy sposób realizacji zadania;
  • termin i miejsce realizacji zadania;
  • harmonogram działań w zakresie realizacji zadania;
  • informację o wysokości wnioskowanych środków;
  • informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę, jeżeli działalność ta dotyczy zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie ofert;
  • informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz zasobie kadrowym i kompetencjach osób zapewniających wykonanie zadania, a także
  • o zakresie obowiązków tych osób;
  • informację o wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania oraz kosztorys wykonania zadania, w szczególności uwzględniające koszty administracyjne.
 3. W przypadku stwierdzenia braków lub błędów formalnych, dopuszcza się możliwość skorygowania oferty w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wezwania – wezwanie do skorygowania ofert następuje w formie elektronicznej lub pisemnej.
 4. W przypadku, gdy oferent nie wyeliminuje braków/błędów formalnych złożonej oferty, po otrzymaniu wezwania do ich uzupełnienia, przewodniczący Komisji powiadamia pisemnie oferenta o pozostawieniu oferty bez rozpoznania.
 5. W przypadku stwierdzenia przez komisję konkursową konieczności złożenia przez oferenta dodatkowych wyjaśnień do złożonej oferty, dopuszcza się możliwość przedłożenia dodatkowych informacji w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania przez oferenta wezwania – wezwanie następuje w formie elektronicznej lub pisemnej.

Wykaz dokumentów które należy dołączyć do oferty:

 1. Aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących.
 2. Oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych.
 3. Oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym.
 5. Oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł.
 6. Program zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień i socjoterapii, realizowany w trakcie zadania, wskazujący tematykę i zakres pracy z uczestnikami zadania.
 7. Szczegółowy plan pracy wychowawczej realizowany w trakcie zadania, w podziale na poszczególne dni.
 8. Wszystkie wyżej wymienione i załączone dokumenty (kserokopie dokumentów winny mieć adnotację „za zgodność z oryginałem”) muszą być opatrzone datą, pieczęcią oraz czytelnym podpisem osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu, a w przypadku braku pieczątki odręczny podpis ze wskazaniem sprawowanej funkcji.

Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert:

Rozstrzygnięcie przez Prezydenta Miasta Będzina konkursu ofert następuje w terminie do 2 miesięcy od daty zakończenia składania ofert.

Termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu ofert:

Wyniki konkursu zostaną niezwłocznie podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Będzinie.

Sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu ofert:

 1. Od rozstrzygnięcia konkursu ofert, oferentowi przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezydenta Miasta Będzina w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu ofert. Odwołanie powinno zawierać uzasadnienie.
 2. Wniesienie odwołania wstrzymuje, do czasu jego rozstrzygnięcia, wybór oferenta.
 3. Odwołanie wniesione po terminie lub złożone przez podmiot do tego nieuprawniony pozostawia się bez rozpoznania.
 4. Prezydent Miasta Będzina przekazuje odwołanie Komisji konkursowej celem wydania opinii na temat zasadności odwołania.
 5. Prezydent Miasta Będzina po zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej, oddala odwołanie lub je uwzględnia. Od rozstrzygnięcia w tym przedmiocie nie przysługuje dalsze odwołanie.

Odwołanie konkursu, przedłużenie terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu:

 1. Prezydent Miasta Będzina zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert oraz prawo do wprowadzenia zmian w ogłoszeniu, w tym do przedłużenia terminu na złożenie ofert, terminu uzupełnienia braków formalnych lub terminu rozstrzygnięcia konkursu, z wyłączeniem zmian skutkujących nierównym traktowaniem oferentów, chyba, że konieczność ich wprowadzenia wynika ze zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Prezydent Miasta Będzina zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Szczegółowe warunki realizacji zadania:

 1. Termin realizacji zadania – od dnia 16 maja 2019 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku, w tym pobyt dzieci na koloniach - okres wakacji letnich, czerwiec (po zakończeniu roku szkolnego), lipiec, sierpień 2019 roku.
 2. Miejsce realizacji zadania: miejscowość wypoczynkowa.
 3. Uczestnicy zadania: 120 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu miasta Będzina, w tym uczniowie szkół podstawowych oraz podopieczni Miejskiej Świetlicy Środowiskowej w Będzinie.
 4. Realizatorzy zadania publicznego muszą posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji zadania.
 5. Zakres rzeczowy zadania:
  • zapewnienie 14 – dniowego pobytu;
  • zapewnienie 4 posiłków dziennie;
  • zapewnienie bezpiecznego i wygodnego dowozu uczestników z Będzina do miejscowości wypoczynkowej oraz z miejscowości wypoczynkowej do Będzina;
  • prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień i socjoterapii w oparciu o przedłożony do oferty program, w wymiarze minimum 15 godzin, w tym szczegółowy plan pracy wychowawczej prowadzonej w trakcie wyjazdu socjoterapeutycznego;
  • prowadzenie zajęć edukacyjnych, kształtujących pozytywne postawy społeczne;
  • prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych;
  • prowadzenie zajęć artystycznych;
  • prowadzenie zajęć plenerowych;
  • prowadzenie zajęć integracyjnych;
  • zapewnienie udziału w wycieczkach turystyczno – krajoznawczych;
  • zabezpieczenie materiałów piśmiennych i dydaktycznych oraz sprzętu sportowego gwarantującego właściwą realizację zadania;
  • prowadzenie dokumentacji, w tym dziennika zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień i socjoterapii;
  • bieżące prowadzenie kart pracy wolontariuszy i członków stowarzyszenia, biorących udział w realizacji zadania.
 6. Obiekt albo teren, w którym ma być zorganizowany wypoczynek, musi spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, warunków higieniczno - sanitarnych oraz ochrony środowiska określonych przepisami o ochronie przeciwpożarowej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i ochronie środowiska w oparciu o obowiązujące na dzień organizacji wyjazdu przepisy tj. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 roku, poz. 452).
 7. Baza lokalowa wyposażona w:
  • sprzęt sportowo – rekreacyjny;
  • salę świetlicową;
  • sale sypialne;
  • stołówkę;
  • węzły sanitarne;
  • boisko sportowe;
  • plac zabaw.
 8. Zaplecze kadrowe:
  • liczba kadry, kwalifikacje kadry oraz obowiązki kadry winny odpowiadać przepisom obowiązującym na dzień organizacji wyjazdu tj. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 roku, poz. 452);
  • liczba kadry winna zapewnić bezpieczeństwo dzieci i właściwą realizację zadania. Skład kadry winien obejmować: kierownika kolonii, pedagoga – wychowawcę, pedagoga prowadzącego zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień i socjoterapii.
 9. Forma realizacji zadania:
  • letni wypoczynek zorganizowany w postaci turnusów kolonijnych.

Zadanie może zostać zlecone do realizacji kilku oferentom, zapewniającym wypoczynek dla łącznej liczby 120 dzieci.

Wyślij link mailem
 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót
 • Wypowiedz się
Wybierz Promowaną stronę 1" 1
Wybierz Promowaną stronę 2" 2
Wybierz Promowaną stronę 3" 3
Wybierz Promowaną stronę 4" 4
Wybierz Promowaną stronę 5" 5
Baner Ograniczenie niskiej emisji w Będzinie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner e-Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Panorama z Wieży Ciśnień - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Aktualności Będzińskie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Drogi gminne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Projekty realizowane w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Stypendia sportowe Miasta Będzina 2019
Baner Budżet Obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner oze - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zmieniamy Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Baner Będzińska Akademia Małego Odkrywcy
Baner Programy mieszkaniowe
Baner MKS Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Wybory na Prezydenta RP 2020 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner gospodarka odpadami - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Śląska Karta Usług Publicznych - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Program rewitalizacji - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bawialnia - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Szkoła Świadomego Planowania Przestrrzennego - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Termomodernizacja SP11
Baner Pomagamy - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bezpieczny Będzin
Baner Numery alarmowe - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Rozlicz PIT - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna