Baner zamek nocą
Baner Będzin - strona główna
logo

Konkurs ofert na realizację zadania pn.: „Przeprowadzenie i sporządzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie miasta Będzina”

Prezydent Miasta Będzina

na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 3 i 4 art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1492)

ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.:

„Przeprowadzenie i sporządzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie miasta Będzina”.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi: 10 000 zł

Zadanie w całości finansowane jest z budżetu Miasta Będzina.

Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Termin realizacji zadania od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż od 9 września 2019 roku do 9 grudnia 2019 roku.
 2. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy o zdrowiu publicznym, w tym organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Prezydent Miasta Będzina dopuszcza możliwość wybrania więcej niż jednej oferty na realizację zadania.
 4. Wysokość przyznanych środków finansowych uzależniona będzie od ilości wybranych ofert do realizacji zadania i nie musi być równa kwocie środków przeznaczonych na to zadanie. Przyznanie kwoty niższej niż wnioskowana będzie zależna od złożenia dodatkowej oferty podmiotu ubiegającego się o środki finansowe. Komisja Konkursowa uzgodni z podmiotem ewentualne zmiany w zakresie harmonogramu, kosztorysu i opisu poszczególnych działań, planowanych do realizacji zadania.
 5. Środki finansowe przeznaczone mogą być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania i nie mogą być przeznaczone, w szczególności na: remonty obiektów, zakupy majątkowe i inwestycyjne, działalność gospodarczą, zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie środków finansowych, udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym.

Kryteria oceny ofert:

 1. Wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje Prezydent Miasta Będzina po otrzymaniu protokołu z prac Komisji konkursowej, której zadaniem jest zaopiniowanie złożonych ofert.
 2. Komisja Konkursowa dokona oceny formalno - merytorycznej ofert zgodnie z kryteriami ujętymi w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30 grudnia 2016 roku Nr 0050.494.2016 biorąc pod uwagę, w szczególności:
  • jakość wykonania zadania publicznego,
  • możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta,
  • skuteczność realizacji zadania publicznego,
  • kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego,
  • analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 sierpnia 2019 roku w zamkniętej kopercie oznaczonej pełną nazwą oferenta wraz z adresem umożliwiającym korespondencję oraz pełną nazwą zadania „Przeprowadzenie i sporządzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie miasta Będzina” w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie – w biurze podawczym, w dni robocze, w poniedziałek w godz. od 7.30 do 17.00, wtorek, środa, czwartek w godz. od 7.30 do 15.30, piątek w godz. od 7.30 do 14.00 lub nadsyłać listem poleconym na adres 42 - 500 Będzin, ul. 11 Listopada 20 (o terminie złożenia decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Będzinie). Osobą uprawnioną do kontaktu z uczestnikami konkursu jest Zastępca   Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Działalności Gospodarczej, nr tel. (0 32) 267-92-46.

Wymogi dotyczące składania ofert:

 1. Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 2. Podmioty ubiegające się o środki finansowe zobowiązane są do złożenia oferty zawierającej dane o których mowa w art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym:
  • szczegółowy sposób realizacji zadania,
  • termin i miejsce realizacji zadania,
  • harmonogram działań w zakresie realizacji zadania,
  • informację o wysokości wnioskowanych środków,
  • informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę, jeżeli działalność ta dotyczy zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie ofert,
  • informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz zasobie kadrowym i kompetencjach osób zapewniających wykonanie zadania, a także o zakresie obowiązków tych osób,
  • informację o wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania oraz kosztorys wykonania zadania, w szczególności uwzględniające koszty administracyjne.
 3. W przypadku stwierdzenia braków lub błędów formalnych, dopuszcza się możliwość skorygowania oferty w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wezwania – wezwanie do skorygowania ofert następuje w formie elektronicznej lub pisemnej.
 4. W przypadku, gdy oferent nie wyeliminuje braków/błędów formalnych złożonej oferty, po otrzymaniu wezwania do ich uzupełnienia, przewodniczący Komisji powiadamia pisemnie oferenta o pozostawieniu oferty bez rozpoznania.
 5. W przypadku stwierdzenia przez komisję konkursową konieczności złożenia przez oferenta dodatkowych wyjaśnień do złożonej oferty, dopuszcza się możliwość przedłożenia dodatkowych informacji w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania przez oferenta wezwania – wezwanie następuje w formie elektronicznej lub pisemnej.

Wykaz dokumentów które należy dołączyć do oferty:

 1. Aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących,
 2. Oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych,
 3. Oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. Oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym,
 5. Oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł,
 6. Rekomendacje z co najmniej 2 gmin, w których podmiot opracowywał diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych.

Wszystkie wyżej wymienione i załączone dokumenty (kserokopie dokumentów winny mieć adnotację „za zgodność z oryginałem”) muszą być opatrzone datą, pieczęcią oraz czytelnym podpisem osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu, a w przypadku braku pieczątki odręczny podpis ze wskazaniem sprawowanej funkcji.

Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert:

Rozstrzygnięcie przez Prezydenta Miasta Będzina konkursu ofert następuje w terminie do 2 miesięcy od daty zakończenia składania ofert.

Termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu ofert:

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Będzinie, w terminie do 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu.

Sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu ofert:

 1. Od rozstrzygnięcia konkursu ofert, oferentowi przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezydenta Miasta Będzina w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu ofert. Odwołanie powinno zawierać uzasadnienie.
 2. Wniesienie odwołania wstrzymuje, do czasu jego rozstrzygnięcia, wybór oferenta.
 3. Odwołanie wniesione po terminie lub złożone przez podmiot do tego nieuprawniony pozostawia się bez rozpoznania.
 4. Prezydent Miasta Będzina przekazuje odwołanie Komisji konkursowej celem wydania opinii na temat zasadności odwołania.
 5. Prezydent Miasta Będzina po zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej, oddala odwołanie lub je uwzględnia. Od rozstrzygnięcia w tym przedmiocie nie przysługuje dalsze odwołanie.

Odwołanie konkursu, przedłużenie terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu:

 1. Prezydent Miasta Będzina zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert oraz prawo do wprowadzenia zmian w ogłoszeniu, w tym do przedłużenia terminu na złożenie ofert.
 2. Prezydent Miasta Będzina zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Szczegółowe warunki realizacji zadania:

 1. Termin realizacji zadania - od 9 września 2019 roku do 9 grudnia 2019 roku
 2. Uczestnicy zadania: mieszkańcy Będzina
 3. Cel badania - głównym celem badania jest poznanie zagrożeń społecznych miasta Będzina, m.in. rodzaje problemów i ich skala, stan zasobów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych.
 4. Problemy badawcze
  • alkohol, narkotyki, dopalacze w życiu dorosłych:
   • metodologia badanych dorosłych,
   • opis badanej próby,
   • hierarchia i postrzeganie problemów społecznych wśród mieszkańców,
   • poglądy i postawy wobec alkoholu, narkotyków dopalaczy,
   • spożycie alkoholu, narkotyków i dopalaczy (częstotliwość spożycia, rodzaj alkoholu, pierwszy kontakt, powody sięgania po alkohol, narkotyki i dopalacze, straty społeczne związane z nadużywaniem alkoholu, narkotyków i dopalaczy,
   • straty społeczne związane z nadużywaniem alkoholu, narkotyków i dopalaczy,
   • opinie mieszkańców na temat problemów związanych z używaniem i nadużywaniem alkoholu, narkotyków i dopalaczy,
   • dynamika problemów alkoholowych i narkotykowych (zmiany w obyczajach alkoholowych na przestrzeni ostatnich lat),
   • świadomość mieszkańców na temat możliwości uzyskania pomocy.
  • alkohol a młodzież:
   • metodologia badanych dzieci i młodzieży,
   • opis badanej próby,
   • sytuacja bytowo-społeczna badanych uczniów,
   • wiek inicjacji alkoholowej,
   • stopień dostępności do alkoholu i częstotliwość zażywania,
   • powody sięgania po alkohol,
   • reakcja na odmowę i presję środowiska,
   • skala ukrywania faktu zażywania alkoholu przed rodzicami/opiekunami,
   • wiedza o alkoholu i skutkach jego używania,
   • skala problemów alkoholowych – zachowania alkoholowe młodzieży – badania porównawcze w różnych grupach wiekowych,
   • szkody społeczne związane z piciem alkoholu przez młodzież,
   • stosunek rodziców/opiekunów do tego zjawiska,
   • wiedza badanych na temat możliwości uzyskania pomocy.
  • młodzież a substancje psychoaktywne:
   • stopień dostępności do narkotyków i częstotliwość zażywania,
   • wiedza o skutkach zażywania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych,
   • poglądy i wiedza na temat szkodliwości narkotyków,
   • rodzaje zażywania narkotyków,
   • powody sięgania po narkotyki,
   • wiedza o konsekwencjach prawnych posiadania narkotyków i zdrowotnych zażywania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych,
   • skala problemu, dostępność środków odurzających,
   • stosunek rodziców/opiekunów do tego zjawiska,
   • wiedza badanych na temat możliwości uzyskania pomocy.
  • przemoc:
   • przemoc rówieśnicza,
   • przemoc domowa oczyma dzieci i młodzieży,
   • przemoc domowa oczyma dorosłych,
   • skala zjawiska,
   • bezpieczeństwo w środowisku lokalnym,
   • wiedza badanych na temat możliwości uzyskania pomocy.
  • dodatkowe obszary diagnozy:
   • uzależnienie od komputera i Internetu (np. gry komputerowe, portale społecznościowe, natężenie przestępstw internetowych np. oszustw, wyłudzeń, pomówień itp.),
   • cyberprzemoc – przemoc z wykorzystaniem telefonu komputerowego i Internetu,
   • hazard wśród młodzieży i dorosłych (różne rodzaje gier pieniężnych, popularne maszyny), skala zjawiska,
   • uzależnienie od nikotyny dzieci, młodzieży, osób dorosłych (kontakt z wyrobami tytoniowymi, wiek inicjacji nikotynowej, pogląd i wiedza na temat palenia tytoniu, dostępność wyrobów tytoniowych, skala zjawiska, popularność e-papierosów),
   • uzależnienie od dopalaczy i leków dzieci i młodzieży (kontakt z dopalaczami, wiek inicjacji dopalaczami, pogląd i wiedza na temat dopalaczy, skala zjawiska),
   • problemy ze sprzedażą alkoholu (sprzedaż alkoholu osobom niepełnoletnim, próby kupowania alkoholu przez osoby niepełnoletnie, nietrzeźwe, spożywanie alkoholu na terenie sklepu),
   • spędzanie wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych (gdzie?, jak często?, jakie są powody niespędzania czasu wolnego w pożądany sposób, w jaki sposób chciałbyś spędzać wolny czas?, wspólne spędzanie czasu wolnego przez rodzinę, jakie są powody niespędzania czasu wolnego w pożądany sposób).
 5. Próba badawcza i narzędzia badawcze
  • obszar badany – respondenci:
   • 300 dorosłych mieszkańców Będzina (z uwzględnieniem różnych grup społecznych, wiekowych zawodowych, i ze względu na płeć,
   • 1200 uczniów klas IV- VIII z będzińskich szkół podstawowych,
   • 40 punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Będzina.
  • badania ankietowe:
   • kwestionariusz ankiety skierowany do osób dorosłych składający się z nie więcej niż 30 pytań, w tym maksymalnie 5 pytań otwartych, plus metryczka,
   • kwestionariusz ankiety skierowany do dzieci i młodzieży składający się z nie więcej niż 30 pytań, w tym maksymalnie 5 pytań otwartych, plus metryczka,
   • dopuszcza się możliwość przeprowadzenia badania w formie papierowej, elektronicznej, telefonicznej.
 6. Główne zadania i czynności oferenta
  • pozyskanie danych z instytucji:
  • przygotowanie narzędzi badawczych:
   • sporządzenie kwestionariusza ankiety skierowanej do dzieci i młodzieży,
   • sporządzenie kwestionariusza ankiety skierowanej do osób dorosłych,
   • sporządzenie kwestionariusza ankiety skierowanej do sprzedawców w punkcie sprzedaży alkoholu,
   • przedstawienie w/w kwestionariuszy do akceptacji do Wydziału Polityki Społecznej i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Będzinie,
   • ustalenie z dyrektorami placówek oświatowych zasad i form współpracy w zakresie badań w sposób zapewniający anonimowość oraz uzyskanie zgód od rodziców na badanie ankietowe,
   • sonda uliczna.
  • zebranie i analiza danych:
   • sporządzenie raportu końcowego z przeprowadzonych badań,
   • rzetelna i poprawna analiza zebranych danych ilościowych (z badań ankietowych),
   • opracowanie wprowadzenia do tematyki zagrożeń w mieście Będzin,
   • rekomendacje,
   • zestawienie i porównanie wyników badania z danymi ogólnopolskimi,
   • sporządzenie i przekazanie raportu końcowego z badań.
  • produkty końcowe:
   • zebrane dane: tabele, wykresy (przekazane w wersji elektronicznej edytowalnej w programie Excel lub Word pakietu Microsoft Office na zewnętrznym nośniku danych np. CD/DVD),
   • raport końcowy w wersji papierowej (kolor, 3 egzemplarze zbindowane/klejone) i elektronicznej (edytowalnej w programie Word pakietu Microsoft Office i PDF – 1 egzemplarz na zewnętrznym nośniku danych np. CD/DVD),
   • przekazanie praw autorskich do kwestionariuszy ankiety oraz wyników badań.
 7. Struktura raportu
  1. Raport końcowy powinien zawierać:
   • stronę tytułową, spis treści, wykaz używanych skrótów,
   • wprowadzenie do tematyki zagrożeń społecznych w mieście Będzin,
   • opis zastosowanej metodologii i przebiegu badania (m. in. opis koncepcji badania – celów badania i pytań badawczych, opis zastosowanych metod i narzędzi badawczych oraz opis próby badawczej),
   • przedstawienie i interpretację wyników badania ilościowego obrazujących sytuację zagrożeń społecznych w mieście Będzin zawierających odpowiedzi na pytania badawcze,
   • wnioski z badania i rekomendacje sformułowane na podstawie otrzymanych wyników badania,
   • bibliografię,
   • kwestionariusze ankiet.
  2. Raport końcowy należy sporządzić według reguł budowy raportu badawczego, wypracowanej wcześniej struktury raportu oraz według zasad gramatyki i redagowania tekstu.
 8. Zaplecze kadrowe i doświadczenie w realizacja zadania
  • kadra winna zabezpieczać prawidłową realizację zadania i posiadać doświadczenie w realizacji zadania tj:
   • przeprowadzenie co najmniej 3 diagnoz lokalnych zagrożeń społecznych dla gmin powyżej 20 000 mieszkańców, w okresie ostatnich pięciu lat,
   • rekomendacje z co najmniej 2 gmin, w których opracowana została diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych przez oferenta.

Wyślij link mailem
 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót
 • Wypowiedz się
Wybierz Promowaną stronę 1" 1
Wybierz Promowaną stronę 2" 2
Wybierz Promowaną stronę 3" 3
Wybierz Promowaną stronę 4" 4
Wybierz Promowaną stronę 5" 5
Baner Ograniczenie niskiej emisji w Będzinie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner e-Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Panorama z Wieży Ciśnień - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Aktualności Będzińskie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Drogi gminne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Projekty realizowane w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Stypendia sportowe Miasta Będzina 2019
Baner Budżet Obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner oze - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zmieniamy Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Baner Będzińska Akademia Małego Odkrywcy
Baner Programy mieszkaniowe
Baner MKS Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Wybory na Prezydenta RP 2020 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner gospodarka odpadami - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Śląska Karta Usług Publicznych - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Program rewitalizacji - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bawialnia - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Szkoła Świadomego Planowania Przestrrzennego - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Termomodernizacja SP11
Baner Pomagamy - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bezpieczny Będzin
Baner Numery alarmowe - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Rozlicz PIT - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna