Baner podziemia
Baner Będzin - strona główna
logo

Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna dla uczniów jest udzielana na podstawie rozdziału 8a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późniejszymi zmianami) oraz uchwalonego przez Radę Miejską Będzina regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Będzina.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:

 1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Rodzaje pomocy materialnej o charakterze socjalnym:

 1. zasiłek szkolny,
 2. stypendium szkolne.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Stypendium szkolne może być udzielone uczniom w następującej formie:

 1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w tym w szczególności w wyjazdach do teatru, kina, muzeum, na tzw. „zielone szkoły”, na wycieczki turystyczno-krajoznawcze, organizowane lub współorganizowane przez szkołę obozy sportowe,
 2. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zakupu podręczników, lektur szkolnych, słowników, encyklopedii, książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, pomocy naukowych, przyborów szkolnych,
 3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zakupu komputerowych programów edukacyjnych, niezbędnego sprzętu komputerowego, opłat za usługi internetowe,
 4. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zakupu przyrządów i odzieży niezbędnej na zajęciach praktycznych realizowanych w szkole o profilu zawodowym,
 5. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zakupu niezbędnego stroju szkolnego, odzieży sportowej lub obuwia sportowego,
 6. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zakupu niezbędnego wyposażenia miejsca nauki ucznia w domu,
 7. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, a w szczególności kosztów zakwaterowania w internacie, transportu do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej,
 8. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym poprzez dostarczenie uczniowi książek, pomocy naukowych, przyborów szkolnych lub innego wyposażenia wskazanego przez wnioskodawcę.
 9. świadczenia pieniężnego w przypadkach określonych w art. 90d ust. 5 ustawy o systemie oświaty.

Stypendium szkolne może otrzymać każdy uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Do ubiegania się o stypendium szkolne uprawnia dochód netto na członka rodziny poniżej 528 zł i fakt zamieszkiwania w Będzinie.

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ulicy 11 Listopada 20 do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Będzinie (www.bedzin.pl) lub odebrać w Wydziale Oświaty Urzędu Miejskiego w Będzinie – pokój 215. Do wniosku należy dołączyć obowiązkowo zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Szczegółowych informacji dotyczących możliwości uzyskania stypendium lub zasiłku szkolnego udziela Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Będzinie, ul. 11 Listopada 20, pokój 215, tel. 32-267-91-58 mail: edukacja@um.bedzin.pl

Wyślij link mailem
 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót
 • Wypowiedz się
Wybierz Promowaną stronę 1" 1
Wybierz Promowaną stronę 2" 2
Wybierz Promowaną stronę 3" 3
Wybierz Promowaną stronę 4" 4
Wybierz Promowaną stronę 5" 5
Baner COVID-19 Bieżące informacje - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ograniczenie niskiej emisji w Będzinie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner e-Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Program Wsparcia Młodych Przedsiębiorców - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ochrona powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ostrzeżenia meteorologiczne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Panorama z Wieży Ciśnień - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Przewodnik Turysty - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Aktualności Będzińskie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Drogi gminne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Projekty realizowane w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zadania dofinansowane z budżetu państwa - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Stypendia sportowe Miasta Będzina 2019
Baner Budżet Obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner oze - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zmieniamy Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Baner Będzińska Akademia Małego Odkrywcy
Baner Programy mieszkaniowe
Baner MKS Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner gospodarka odpadami - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Wybory na Prezydenta RP 2020 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Śląska Karta Usług Publicznych - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Program rewitalizacji - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bawialnia - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Szkoła Świadomego Planowania Przestrrzennego - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Termomodernizacja SP11
Baner Pomagamy - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bezpieczny Będzin
Baner Numery alarmowe - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Rozlicz PIT - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna